ສະພາແຫ່ງຊາດແຫ່ງ ສປປ ລາວ-ຂ່າວໜັງສືພິມຜູ້ແທນປະຊາຊົນ
 

# ຫົວຂໍ້ ໜັງສືພິມ ເປີດອ່ານ pdf format
1 2018-03-29 : ສະບັບເລກທີ 472 ວັນທີ 25-28 ມີນາ 2018
2 2018-03-27 : ສະບັບເລກທີ 471 ວັນທີ 22-24 ມີນາ 2018
3 2018-03-21 : ສະບັບເລກທີ 470 ວັນທີ 18-21 ມີນາ 2018
4 2018-03-21 : ສະບັບເລກທີ 469 ວັນທີ 14-17 ມີນາ 2018
5 2018-03-21 : ສະບັບເລກທີ 468 ວັນທີ 9-13 ມີນາ 2018
6 2018-03-21 : ສະບັບເລກທີ 467 ວັນທີ 5-8 ມີນາ 2018
7 2018-02-26 : ສະບັບເລກທີ 464 ວັນທີ 23-25 ກຸມພາ 2018
8 2018-02-22 : ສະບັບເລກທີ 463 ວັນທີ 20-22 ກຸມພາ 2018
9 2018-02-22 : ສະບັບເລກທີ 462 ວັນທີ 17-19 ກຸມພາ 2018
10 2018-02-22 : ສະບັບເລກທີ 461 ວັນທີ 13-16 ກຸມພາ 2018
11 2018-02-22 : ສະບັບເລກທີ 460 ວັນທີ 9-12 ກຸມພາ 2018
12 2018-02-22 : ສະບັບເລກທີ 459 ວັນທີ 5-8 ກຸມພາ 2018