ສະພາແຫ່ງຊາດແຫ່ງ ສປປ ລາວ-ຂ່າວໜັງສືພິມຜູ້ແທນປະຊາຊົນ
 

# ຫົວຂໍ້ ໜັງສືພິມ ເປີດອ່ານ pdf format
1 2018-07-10 : ສະບັບເລກທີ 499 ວັນທີ 5-8 ກໍລະກົດ 2018
2 2018-07-10 : ສະບັບເລກທີ 497 ວັນທີ 1-4 ກໍລະກົດ 2018
3 2018-07-03 : ສະບັບເລກທີ 497 ວັນທີ 28-30 ມີຖຸນາ 2018
4 2018-07-03 : ສະບັບເລກທີ 496 ວັນທີ 25-27 ມີຖຸນາ 2018
5 2018-07-03 : ສະບັບເລກທີ 495 ວັນທີ 21-24 ມີຖຸນາ 2018
6 2018-06-21 : ສະບັບເລກທີ 494 ວັນທີ 18-20 ມີຖຸນາ 2018
7 2018-06-14 : ສະບັບເລກທີ 492 ວັນທີ 10-13 ມີຖຸນາ 2018
8 2018-06-14 : ສະບັບເລກທີ 491 ວັນທີ 10-13 ມີຖຸນາ 2018
9 2018-06-01 : ສະບັບເລກທີ 489 ວັນທີ 28-31 ພຶດສະພາ 2018
10 2018-05-30 : ສະບັບເລກທີ 488 ວັນທີ 25-27 ພຶດສະພາ 2018
11 2018-05-30 : ສະບັບເລກທີ 486 ວັນທີ 17-20 ພຶດສະພາ 2018
12 2018-05-30 : ສະບັບເລກທີ 485 ວັນທີ 13-16 ພຶດສະພາ 2018