1 ທ່ານ ພົນຈັດຕະວາ. ຄຳສຸກ ວີອິນທະວົງ                  ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ  ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ  7     ປະທານ
2 ທ່ານ ພົນຈັດຕະວາ. ພູມີ ວັນດີໄຊ                    ສະມາຊິກສະພາແຫາງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 18    ຮອງປະທານ
3 ທ່ານ ພົນໂທ. ແສງນວນ ໄຊະລາດ              ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 13     ກຳມະການ
4 ທ່ານ ພັນເອກ. ບົວເງິນ ຫົງໄຂຄຳ                ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ  ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ  1    ກຳມະການ
5 ທ່ານ ຈັນເປົ່າ ສຸລະວົງ                         ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ  ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ   2     ກຳມະການ
6 ທ່ານ ກົງເພັດ ແກ້ວບົວພາ                    ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ  ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ  3    ກຳມະການ
7 ທ່ານ ພັນເອກ. ຄຳຜ່ອງ ວິຈິດ                     ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ  ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ  4     ກຳມະການ
8 ທ່ານ ພັນໂທ. ຫຸມແພງ ອິນທະຈັກ                ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ  ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ  5     ກຳມະການ
9 ທ່ານ ສາຍສະໝອນ ຄົມທະວົງ               ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ  ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ  6    ກຳມະການ
10 ທ່ານ ພັນໂທ. ແປ້ນຄຳ ບຸດຈັນແພງ          ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ  ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ  6     ກຳມະການ
11 ທ່ານ ພັນເອກ. ແອ່ນ ອຸ່ນອານົງນຸດ             ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ  ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ  8    ກຳມະການ
12 ທ່ານ ພັນໂທ. ວັນທອນ ສອນທະວົງ             ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ  ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ  9    ກຳມະການ
13 ທ່ານ ພົນຈັດຕະວາ. ຄຳຜາງ ກອງຈັນແສງ         ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 10    ກຳມະການ
14 ທ່ານ ພັນເອກ. ຄຳເຄນ ອຸດຕະມະ               ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 10    ກຳມະການ
15 ທ່ານ ພັນເອກ. ຄຳສາຍ ພັນດານຸວົງ             ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 11    ກຳມະການ
16 ທ່ານ ສົມໃຈ ເພັດສີນວນ                    ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 12    ກຳມະການ
17 ທ່ານ ພັນໂທ. ສົມພອນ ສິດທິສົມບັດ         ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 13    ກຳມະການ
18 ທ່ານ ພັນເອກ. ອິນໂຮມ ຈັນສີນາ                ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 13    ກຳມະການ
19 ທ່ານ ສາຍສະໝອນ ອິນທິເສນ               ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 14    ກຳມະການ
20 ທ່ານ ເມກສະຫວັນ ພົມພິທັກ                ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 15    ກຳມະການ
21 ທ່ານ ພອນເພັດ ຄິວລາວົງ                   ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 16    ກຳມະການ
22 ທ່ານ ເພັດແກ້ວ ເຮືອງປັນຍາ               ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 17    ກຳມະການ
23 ທ່ານ ພັນໂທ. ວິໄຊ ທໍ່ເພຍຫຼວງ                 ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 18    ກຳມະການ