ທີ່​ຕັ້ງ ແລະ​ ພາ​ລະ​ບົດ​ບາດ​ຂອງ​ຄະນະ​ປະຈຳ​ສະພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ

     ຄະ​ນະ​ປະ​ຈຳສະພາແຫ່ງຊາດແມ່ນ ອົງການປະຈຳການຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ, ມີ​ພາລະ​ບົດບາດປະຕິບັດສິດ ​ແລະ ໜ້າທີ່​​ແທນສະພາແຫ່ງຊາດ ຕາມ​ທີ່​ໄດ້​ກຳນົດ​ໄວ້​ໃນ​ກົດໝາຍ ໃນເວລາທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດບໍ່ໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມ .

ສິດ ແລະ​ ໜ້າ​ທີ່ຂອງ​ຄະນະ​ປະຈຳ​ສະພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ

     ຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ດັ່ງນີ້:
     1. ດ້ານນິຕິບັນຍັດ:
     1.1. ຕີຄວາມໝາຍ ແລະ ອະທິບາຍ ລັດຖະທໍາມະນູນ, ກົດໝາຍ;
     1.2. ຄົ້ນຄວ້າການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງກົດໝາຍ ເພື່ອນໍາສະເໜີຕໍ່ກອງປະຊຸມ    ສະພາແຫ່ງຊາດ ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງເອົາ;
     1.3.  ຄົ້ນຄວ້າ, ພິຈາລະນາ ແລະ ສ້າງລັດຖະບັນຍັດ ແລ້ວສະເໜີຕໍ່ປະທານປະເທດ ຕົກລົງ;
     1.4. ຊີ້ນໍາ ການໂຄສະນາ, ເຜີຍແຜ່ ລັດຖະທໍາມະນູນ, ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກໍາອື່ນ;
     1.5. ອອກມະຕິ, ຂໍ້ຕົກລົງ, ຄໍາແນະນໍາ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ກົດໝາຍ,    ລະບຽບການ  ແລະ ວຽກງານອື່ນທີ່ຕົນຮັບຜິດຊອບ;
     1.6.  ຕົກລົງກ່ຽວກັບການໃຫ້ສັດຕະຍາບັນແກ່ສົນທິສັນຍາ ທີ່ ສປປ ລາວ ເປັນພາຄີ ແລະ ສັນຍາສາກົນໃນລະດັບລັດ ຕາມການສະເໜີຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ;
     1.7. ແຕ່ງຕັ້ງ, ຍຸບເລີກ ຄະນະລັດຖະສະພາຕ່າງປະເທດ, ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ;
     1.8. ສ້າງ ແລະ ສະເໜີກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ພິຈາລະນາ, ຮັບຮອງເອົາ    ທິດທາງວຽກງານ ປະຈໍາປີ ແລະ  ຫ້າປີ ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ;
     1.9. ກະກຽມ ແລະ ຮຽກໂຮມ ກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ, ກອງປະຊຸມຮ່ວມກັບ ລັດຖະບານ ແລະ ອົງການຍຸຕິທໍາ ແລະ ກົດໝາຍ.

     2. ດ້ານການຕົກລົງບັນຫາສໍາຄັນພື້ນຖານຂອງປະເທດຊາດ:
     2.1. ດ້ານການເມືອງ ແລະ ການປົກຄອງ:
     2.1.1. ສະເໜີສະພາແຫ່ງຊາດ ພິຈາລະນາ, ຕົກລົງບັນຫາ ສົງຄາມ ຫຼື ສັນຕິພາບ;
     2.1.2. ພົວພັນ, ຮ່ວມມືກັບການຈັດຕັ້ງລັດຖະສະພາຕ່າງປະເທດ, ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ;
     2.1.3. ລາຍງານຕໍ່ກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກ ງານຂອງຕົນ ໃນລະຫວ່າງສອງກອງປະຊຸມ;
     2.1.4. ຄົ້ນຄວ້າ ການສະເໜີຍຸບສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ໃນກໍລະນີ ສະພາ ປະຊາຊົນນັ້ນ ຫາກສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ຕໍ່ຜົນປະໂຫຍດຂອງປະເທດຊາດ ແລະ ປະຊາຊົນ.

     2.2. ດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ:
     2.2.1. ຄົ້ນຄວ້າ ແຜນຍຸດທະສາດ, ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ,  ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ແລະ ການດັດແກ້ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ;
     2.2.2. ຄົ້ນຄວ້ານະໂຍບາຍພື້ນຖານດ້ານການເງິນ, ເງິນຕາ, ການດັດແກ້ ອັດຕາ ສ່ວນການຂາດດຸນງົບປະມານ, ອັດຕາສ່ວນໜີ້ສິນຂອງລັດຖະບານ, ອັດຕາສ່ວນໜີ້ສິນສາທາລະນະ;
     2.2.3. ຄົ້ນຄວ້າ ພິຈາລະນາ ຍົກເວັ້ນ ອັດຕາພາສີ ແລະ ອາກອນ;
     2.2.4. ຄົ້ນຄວ້າ ບົດສະຫຼຸບຂາດຕົວການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານແຫ່ງ ລັດປະຈໍາປີ ເພື່ອນໍາສະເໜີຕໍ່ກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ.
     2.3. ດ້ານການຈັດຕັ້ງ ແລະ ບຸກຄະລາກອນ:
     2.3.1. ດ້ານການຈັດຕັ້ງ
     2.3.1.1. ຄົ້ນຄວ້າ ໂຄງປະກອບ, ພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຂອງ   ການຈັດຕັ້ງຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ;
     2.3.1.2. ແຕ່ງຕັ້ງ ຄະນະກໍາມະການເລືອກຕັ້ງລະດັບຊາດ ແລະ ກະກຽມ       ການເລືອກຕັ້ງ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ຊຸດໃໝ່.
     2.3.2. ດ້ານບຸກຄະລາກອນ
     2.3.2.1. ພິຈາລະນາການຍົກຍ້າຍ, ການແຕ່ງຕັ້ງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ      ຜູ້ປະຈໍາການ ໄປຮັບຜິດຊອບວຽກງານອື່ນ ຕາມການສະເໜີຂອງພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
     2.3.2.2. ບັນຈຸ, ສັບຊ້ອນ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂົ້າເປັນກໍາມະການ    ຂອງແຕ່ລະກໍາມາທິການ;
     2.3.2.3. ແຕ່ງຕັ້ງ, ຍົກຍ້າຍ, ປົດຕໍາແໜ່ງ ຮອງເລຂາທິການສະພາແຫ່ງຊາດ,  ປະທານ, ຮອງປະທານຄະນະສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດເພດຍິງ, ຫົວໜ້າ, ຮອງຫົວໜ້າ  ຄະນະຮັບຜິດຊອບວຽກງານ
ເຂດເລືອກຕັ້ງ, ປະທານ, ຮອງປະທານຄະນະສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງ, ຫົວໜ້າກົມ ແລະ ຫົວໜ້າອົງການລັດທຽບເທົ່າກົມ ແລະ ຮອງຫົວໜ້າກົມ ແລະ ຮອງຫົວໜ້າ
ອົງການລັດທຽບເທົ່າກົມ;
     2.3.2.4. ແຕ່ງຕັ້ງ, ຍົກຍ້າຍ ຫຼື ປົດຕໍາແໜ່ງ ຜູ້ພິພາກສາຂອງສານປະຊາຊົນສູງສຸດ, ຮອງປະທານສານທະຫານຂັ້ນສູງ ຕາມການສະເໜີຂອງປະທານສານປະຊາຊົນສູງສຸດ;
     2.3.2.5. ແຕ່ງຕັ້ງ, ຍົກຍ້າຍ ຫຼື ປົດຕໍາແໜ່ງຜູ້ພິພາກສາຂອງສານປະຊາຊົນ ທ້ອງຖິ່ນ ຕາມການສະເໜີຂອງປະທານສານປະຊາຊົນສູງສຸດ ພາຍຫຼັງຄະນະປະຈໍາສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ຮັບຮອງເອົາ.

     3. ດ້ານການຕິດຕາມກວດກາ:
     ຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ດ້ານການຕິດຕາມກວດກາ ດັ່ງນີ້:
     3.1. ຕິດຕາມກວດກາ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ລັດຖະທໍາມະນູນ, ກົດໝາຍ, ມະຕິຂອງກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ, ມະຕິຂອງຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ, ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ແລະ ໂຄງການຂອງລັດຖະບານ;
     3.2. ຕິດຕາມກວດກາ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ, ສານປະຊາຊົນສູງສຸດ, ອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ ແລະ ອົງການກວດກາລັດຖະບານ;
     3.3. ໂຈະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ນິຕິກໍາຂອງລັດຖະບານ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີ, ຫົວໜ້າອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ, ປະທານສານປະຊາຊົນສູງສຸດ,  ປະທານ ອົງການກວດສອບ
ແຫ່ງລັດ ແລະ ປະທານສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ   ທີ່ຂັດກັບລັດຖະທໍາມະນູນ, ກົດໝາຍ, ມະຕິຂອງກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ, ຍົກເວັ້ນ ຄໍາຕົກລົງກ່ຽວກັບການດໍາເນີນຄະດີຂອງ ອົງການໄອຍະການປະຊ າຊົນສູງສຸດ ແລະ ສານປະຊາຊົນສູງສຸດ;
     3.4. ຮັບ, ພິຈາລະນາ ແລະ ແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອງຂໍຄວາມເປັນທໍາຂອງປະຊາຊົນ.

     (ລະບຸໄວ້ໃນມາດຕາ 32 ແລະ33 ຂອງກົດໝາຍວ່າດວ້ຍສະພາແຫ່ງຊາດ ສະບັບປັບປຸ່ງປີ 2015)