1 ທ່ານ ສາຍທອງ ແກ້ວດວງດີ           ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 1   ປະທານ
2 ທ່ານ ນາງ ບຸນພອນ ເຮືອງມະນີ       ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 5   ຮອງປະທານ
3 ທ່ານ ອໍາໄພ ຈິດມານົນ               ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 16   ຮອງປະທານ
4 ທ່ານ ສົມພັນ ແພງຄຳມີ                   ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 3   ກຳມະການ
5 ທ່ານ ທອງສະລິດ ມັງໜໍ່ເມກ    ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 1 ກຳມະການ
6 ທ່ານ ຈັນສີ ແສງສົມພູ              ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ  2   ກຳມະການ
7 ທ່ານ ກົງຈີ ຢ່າງຈື                             ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 2   ກຳມະການ
8 ທ່ານ  ວົງສະຫວັນ ໄຊຍະວົງ          ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ  4   ກຳມະການ
9 ທ່ານ ສາຍສະໝອນ ຄົມທະວົງ          ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 6   ກຳມະການ
10 ທ່ານ  ສົມລິດ ເປືອກແກ້ວ             ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 7   ກຳມະການ
11 ທ່ານ ນາງ ອຳໄພວອນ ລ້ອມບຸນແພງ     ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 8   ກຳມະການ
12 ທ່ານ ອາລຸນໄຊ ສູນນະລາດ             ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 8   ກຳມະການ
13 ທ່ານ ບຸນຕົ້ນ ຈັນທະພອນ              ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 9   ກຳມະການ
14 ທ່ານ  ສົມດີ ແກ້ວດາລາວິນ        ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 10   ກຳມະການ
15 ທ່ານ ລີເບີ ລີບົວປາວ              ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 11   ກຳມະການ
16 ທ່ານ ທິບພະຈັນ ໂພໄຊ              ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 12   ກຳມະການ
17 ທ່ານ ສົມເພັດ ອິນທະທິລາດ          ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 13   ກຳມະການ
18 ທ່ານ ບຸນຂວາງ ຄຳບຸນເຮືອງ       ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 13   ກຳມະການ
19 ທ່ານ ສົມເລັດ ຈຸນລະມະນີ          ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 14   ກຳມະການ
20 ທ່ານ ບຸນທຽມ ພົມມະສະຖິດ         ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 14   ກຳມະການ
21 ທ່ານ ສົມໄຊ ສີຫາຈັກ             ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 15   ກຳມະການ
22 ທ່ານ ສຸບັນ ສະວະບຸດ              ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 15   ກຳມະການ
23 ທ່ານ ບົວລະພັນ ວົງຊາລະຊິດ          ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 17   ກຳມະການ
24 ທ່ານ ພົນຈັດຕະວາ. ພູມີ ວັນດີໄຊ              ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 18   ກຳມະການ
25 ທ່ານ ເລັດ ໄຊຍະພອນ          ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 17   ກຳມະການ