ທີ່ຕັ້ງ.
    ຄະນະສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງ ແມ່ນກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ ຂອງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ທີ່ປະ ຈຳຢູ່ແຕ່ລະເຂດເລືອກຕັ້ງ ຊຶ່ງໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂື້ນໂດຍຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ, ປະກອບດ້ວຍສະມາຊິກ ສະພາແຫ່ງຊາດ ທີ່ໄດ້ຮັບການເລືອກຕັ້ງໃນເຂດເລືອກຕັ້ງດ່າວກ່າວ.
    ຄະນະສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງ ມີຊື່ເປັນຕົວອັກສອນຫຍໍ້ວ່າ:” ຄສຊຂ”.
ພາລະບົດບາດ.
    ຄະນະສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງເປັນເສນາທິການໃຫ້ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດໃນການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະໜ້າທີ່ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ໃນເຂດເລືອກຕັ້ງ ຂອງຕົນ.
ສິດ ແລະໜ້າທີ່.
    ຄະນະສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງ ປະຕິບັດສິດ ແລະໜ້າທີ່ຕົ້ນຕໍ ດັ່ງນີ້:
1. ຜັນຂະຫຍາຍແຜນການ 5 ປີ ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ມາເປັນແຜນການປະຈໍາປີ ຂອງຄະນະສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງ;
2. ປະສານສົມທົບກັບສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ຮ່າງກົດໝາຍ ທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດສົ່ງໃຫ້ ພ້ອມທັງນຳໄປທາບທາມຄຳເຫັນຈາກພາກສ່ວນຕ່າງໆ ແລະປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າໃນທ້ອງຖິ່ນຂອງຕົນ ແລ້ວສະຫຼຸບສັງລວມລາຍງານຕໍ່ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ;
3. ເຂົ້າຮ່ວມກັບສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ໃນການພິຈາລະນາແກ້ໄຂຄຳຮ້ອງຂໍຄວາມເປັນທຳຂອງບຸກຄົນ ຫຼືການຈັດຕັ້ງ;
4. ເຂົ້າຮ່ວມກັບ ກໍາມາທິການຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ, ຄະນະສະເພາະກິດ ຂອງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ຫຼືດຳເນີນດ້ວຍຕົນເອງໃນການຕິດຕາມກວດກາໂຄງການລົງທືນຂອງລັດຖະບານຢູ່ທ້ອງຖິ່ນຂອງຕົນ;
5. ປະສານສົມທົບກັບອົງການປົກຄອງແຂວງ ແລະເມືອງ, ກະກຽມແຜນໃຫ້ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ລົງພົບປະຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງຂອງຕົນ;
6. ປະສານສົມທົບກັບບັນດາກຳມາທິການ, ຄະນະເລຂາທິການສະພາແຫ່ງຊາດ, ຄະນະຮັບຜິດຊອບວຽກງານເຂດເລືອກຕັ້ງ, ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ ນິຕິກຳ, ຄະນະສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດເພດຍິງ, ຄະນະປະຈຳສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ຈັດຝຶກອົບຮົມ, ສຳມະນາ ເພື່ອຍົກລະດັບຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ ໃຫ້ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງ, ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ແລະພະນັກງານທີ່ເປັນເສນາທິການຊ່ວຍວຽກໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ;
7. ປະສານສົມທົບກັບສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ຮັບຕ້ອນ, ຈັດກອງປະຊຸມ ເພື່ອຮັບຟັ່ງຄຳຄິດຄຳເຫັນ, ຄຳສະເໜີຂອງປະຊາຊົນ ແລະອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມໃນທ້ອງຖິ່ນຂອງຕົນ ແລ້ວນຳສະເໜີໃຫ້ຄະນະປະຈຳສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ຄົ້ນຄວ້າພິຈາລະນາ;
8. ສົມທົບກັບສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ, ຄະນອນຫຼວງ ກ່ຽວກັບການໂຄສະນາ, ເຜີຍແຜ່ຜົນສຳເລັດກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ;
9. ຊຸກຍູ້ ແລະ ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການໂຄສະນາ, ເຜີຍແຜ່ແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ,ມະຕິກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ, ມະຕິກອງປະຊຸມຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ, ນິຕິກຳລຸ່ມກົດໝາຍອື່ນໆ ພ້ອມທັງປະເມີນຜົນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ;
10. ຕິດຕາມກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລັດຖະທຳມະນູນ ແລະກົດໝາຍ, ມະຕິຂອງກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ, ມະຕິຂອງກອງປະຊຸມຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ, ມະຕິຂອງກອງປະຊຸມສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ;
11. ຕິດຕາມກວດກາການອອກນິຕິກຳລຸ່ມກົດໝາຍ ຂອງອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບລັດຖະທຳມະນູນ, ກົດໝາຍ, ແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ ແລະນິຕິກຳຂອງອົງການລັດຂັ້ນເທິງວາງອອກ;
12. ສົມທົບກັບສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ພົວພັນ ແລະຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດຕາມການຕົກລົງເຫັນດີຂອງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ;
13. ສະຫຼຸບການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານປະຈຳຫົກເດືອນ ແລະ ໜຶ່ງປີ ພ້ອມທັງລາຍງານໃຫ້ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດຮັບຊາບເປັນປົກກະຕິ;
14. ປະຕິບັດສິດ ແລະໜ້າອື່ນຕາມການມອບໝາຍຂອງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ

    ( ອິງຕາມ ມະຕິຂອງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ເລກທີ 010/ຄປຈ, ລົງວັນທີ 27/01/2017 ວ່າດ້ວຍ ກາຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ຄະນະສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງ )