1

 

ທ່ານ ປ້ານ ນ້ອຍມະນີ

 

2

ທ່ານ ບຸນລອດ ອ່ອນພະຈັນ

3

ທ່ານ ນາງ ສົມຈັນ ຈິດວົງເດືອນ

4 ທ່ານ ປອ. ວົງສະຫວັນ ໄຊຍະວົງ
5 ທ່ານ ພັອ ຄຳຜອງ ວິຈິດ
6

ທ່ານ ນາງ ຄຳພອນ ພິມມະຈັນ

7

 

ທ່ານ ຄຳສະພອນ ໄຊຍະວົງ