1

ທ່ານ ສົມພັນ ແພງຄຳມີ

 

2

ທ່ານ ໄຊພອນ ຄູນສີລິເຮືອງ

 

3

ທ່ານ ກົງເພັດ ແກ້ວບົວພາ

4

ທ່ານ ຄຳຫລ້າ ພິລາຕອມ

5 ທ່ານ ນາງ ເກສອນ ແສງຍະວົງ