1. ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 1, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ

2. ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 2, ແຂວງ ຜົ້ງສາລີ

3. ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 3, ແຂວງ ຫຼວງນ້ຳທາ

4. ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 4, ແຂວງ ອຸດົມໄຊ

5. ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 5, ແຂວງ ບໍ່ແກ້ວ

6. ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 6, ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ

7. ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 7, ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ

8. ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 8, ແຂວງ ຫົວພັນ

9. ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 9, ແຂວງ ຊຽງຂວາງ

10. ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 10, ແຂວງ ວຽງຈັນ

11. ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 11, ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ

12. ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 12, ແຂວງ ຄຳມ່ວນ

13. ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 13, ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ

14. ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 14, ແຂວງ ສາລະວັນ

15. ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 15, ແຂວງ ຈຳປາສັກ

16. ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 16, ແຂວງ ເຊກອງ

17. ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 17, ແຂວງ ອັດຕະປື

18. ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 18, ແຂວງ ໄຊສົມບູນ