ລາຍການ

ເຂົ້າສູ່ລະບົບຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າເບິ່ງເວັບໄຊ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
ເລີ່ມນັບຈາກວັນທີ 28/02/2011

Legislation list

ກົດໝາຍໃນຂົງເຂດວັດທະນາທຳ-ສັງຄົມ

ອີເມລ ພິມ PDF

(ຄວນໃຊ້ Acrobat Reader ເພື່ອອ່ານບັນດາກົດໝາຍ)

1. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການສຶກສາ(ສະບັບປັບປຸງ)
2. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ
(ສະບັບປັບປຸງ)
3.
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການພັດທະນາ ແລະປົກປ້ອງແມ່ຍິງ
4. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການອານາໄມ, ກັນພະຍາດ ແລະສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ(ສະບັບປັບປຸງ)
5. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ກໍາມະບານລາວ
6. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ກິລາ-ກາຍຍະກຳ
(ສະບັບປັບປຸງ)
7. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສັດນໍ້າ ແລະສັດປ່າ
8. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສື່ມວນຊົນ
9. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ມໍລະດົກແຫ່ງຊາດ
10. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສືບທອດມູນມໍລະດົກ
11. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຢາເສບຕິດ
( ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການປັບປຸງໃໝ່ ມາດຕາ: 146 ຂອງ ກົດໝາຍ ອາຍາ ແລະມາດຕາ 75, 76 ຂອງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ຢາເສບຕິດ )
12. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຄອບຄົວ
(ສະບັບປັບປຸງ)
13. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຫັດຖະກໍາ
14. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ແຮງງານ(ສະບັບປັບປຸງ)
15. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການປົກປ້ອງສິດ ແລະຜົນປະໂຫຍດຂອງເດັກ
16. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ
ການພີມຈໍາໜ່າຍ
17.
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍແນວລາວສ້າງຊາດ
18. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຄອບຄຸມຢາສູບ
19. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຄະນະຊາວໜຸ່ມປະຊາຊົນ ປະຕິວັດລາວ (ສະບັບປັບປຸງ)
20.
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຫ້ອງສະໝຸດ
21. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສະພັນແມ່ຍິງລາວ
22. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ປະກັນສັງຄົມ
23. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ອາຊີວະສຶກສາ
24. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຕ້ານ ແລະສະກັດກັ້ນການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະເດັກ
25. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຄວບຄຸມເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີທາດເຫຼົ້າ
26. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສິປະການສະແດງ
 

ກົດໝາຍໃນຂົງເຂດເສດຖະກິດ

ອີເມລ ພິມ PDF

(ຄວນໃຊ້ Acrobat Reader ເພື່ອອ່ານບັນດາກົດໝາຍ)

1. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ກະສິກໍາ
2. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ
(ສະບັບປັບປຸງ)
3. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຂົນສົ່ງທາງບົກ
(ສະບັບປັບປຸງ)
4. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຄໍ້າປະກັນການປະຕິບັດສັນຍາ
5. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຈໍລະຈອນທາງບົກ
(ສະບັບປັບປຸງ)
6. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການສົ່ງເສີມການລົງທຶນ(ສະບັບປັບປຸງ)
7. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການທ່ອງທ່ຽວ(ສະບັບປັບປຸງ)
8. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການໂທລະຄົມມະນາຄົມ(ສະບັບປັບປຸງ)
9. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການບັນຊີ(ສະບັບປັບປຸງ)
10. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການບິນພົນລະເຮືອນ
11. ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍ ການໄປສະນີ

12. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການປະກັນໄພ
(ສະບັບປັບປຸງ)

13. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການປິ່ນປົວ(ສະບັບປັບປຸງ)
14. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການລົ້ມລະລາຍຂອງວິສະຫະກິດ
15. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການລ້ຽງສັດ ແລະການສັດຕະວະແພດ
(ສະບັບປັບປຸງ)
16. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ກໍາມະສິດ
17. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຂໍ້ຜູກພັນໃນສັນຍາ ແລະ ນອກສັນຍາ(ສະບັບປັບປຸງ)

18. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ງົບປະມານແຫ່ງລັດ (ສະບັບປັບປຸງ)
19. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສວ່ຍສາອາກອນ (ສະບັບປັບປຸງ)
20. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຊັບສິນຂອງລັດ
(ສະບັບປັບປຸງ)
21. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຊັບສິນທາງປັນຍາ(ສະບັບປັບປຸງ)

22. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທາງຫລວງ

23. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທີ່ດິນ
24. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທະນາຄານທຸລະກິດ
25. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ

26. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ປ່າໄມ້
27. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ນໍ້າ ແລະຊັບພະຍາກອນນໍ້າ(ສະບັບປັບປຸງ)
28. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຜັງເມືອງ
29. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ພາສີ(ສະບັບປັບປຸງ)
30. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ໄຟຟ້າ(ສະບັບປັບປຸງ)
31. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ມາດຕະຖານ
(ສະບັບປັບປຸງ)
32. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຢາ ແລະ ຜະລິດຕະພັນການແພດ
(ສະບັບປັບປຸງ)
33. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການສົ່ງເສີມວິສະຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະຂະໜາດກາງ
(ສະບັບປັບປຸງ)
34. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ອາຫານ(ສະບັບປັບປຸງ)
35. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ອາກອນມູນຄ່າເພີ້ມ(ສະບັບປັບປຸງ)
36. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ອຸດສະຫະກໍາປຸງແຕ່ງ
(ສະບັບປັບປຸງ)
37. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການປົກປ້ອງຜູ້ຊົມໃຊ້
38. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສະຖິຕິ(ສະບັບປັບປຸງ)
39. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການສະກັດກັ້ນ ແລະຕ້ານເຊື້ອພະຍາດ ເຮສໄອວີ/ພະຍາດເອດ

40. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການປ້ອງກັນ ແລະ ການກັກກັນພຶດ(ສະບັບປັບປຸງ)
41. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການປະມົງ
42. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການກໍ່ສ້າງ
43. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ແຮ່ທາດ(ສະບັບປັບປຸງ)

44. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ນໍ້າປະປາ
45.  ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການລົງທຶນຂອງລັດ(ສະບັບປັບປຸງ)
46.
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການວັດແທກ

47.
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ວິສະຫະກິດ
48. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທຸລະກຳທາງເອເລັກໂຕຣນິກ
49. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຂົນສົ່ງຫລາຍຮູບແບບ
50. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຫລັກຊັບ

51.
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຊົນລະປະທານ
52. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ວິທະຍາສາດ ເຕັກໂນໂລຊີ
53. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຄວາມປອດໄພທາງດ້ານເຕັັັກໂນໂລຊີ ຊີວະພາບ
54. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການກວດສອບອີດສະລະ
55. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຕ້ານ ສະກັດກັ້ນ ການຟອກເງິນ ແລະການສະໜອງທຶນ ໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ
56. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມເງິນຕາຕ່າງປະເທດ
57. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຕ້ານ ແລະສະກັ້ດກັນ ອາດຊະຍະກຳທາງດ້ານຄອມພິວເຕີ
58. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ
59. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການແຂງຂັນທາງດ້ານທຸລະກິດ
60. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຄື້ນຄວາມຖີ່ວິທະຍຸສື່ສານ
61. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການປົກປ້ອງຂໍ້ມູນເອກເລັກໂຕຣນິກ
62. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງເຄມີ


 

ຂົງເຂດການປົກຄອງ ແລະຄຸ້ມຄອງລັດ

ອີເມລ ພິມ PDF

(ຄວນໃຊ້ Acrobat Reader ເພື່ອອ່ານບັນດາກົດໝາຍ)

ລັດຖະທຳມະນູນ ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2015

1. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອງທຸກ(ສະບັບປັບປຸງ)
2. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການກວດກາລັດ

3. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການດໍາເນີນຄະດີອາຍາ
(ສະບັບປັບປຸງ)
4. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການສະກັດກັ້ນ ແລະຕ້ານອັກຄີໄພ

5. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫລວງ
(ສະບັບປັບປຸງ)
6. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຕິດຕາມກວດກາຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະສະພາປະຊາຊົນຂັນແຂວງ (ສະບັບປັບປຸງ)
7. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄໍາຕັດສິນຂອງສານ
8. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ(ສະບັບປັບປຸງ)
9. ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍ ກໍາລັງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບປະຊາຊົນ
(ສະບັບປັບປຸງ)
10. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຄ່າທໍານຽມສານ

11. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສະພາແຫ່ງຊາດ(ສະບັບປັບປຸງ)
- ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປັບປຸງບາງມາດຕາຂອງ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສະພາແຫ່ງຊາດ ສະບັບປີ 2015

12. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສານປະຊາຊົນ
(ສະບັບປັບປຸງ)
13. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທະບຽນສານ

14. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສັນຊາດ
15. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ນາຍທະຫານກອງທັບປະຊາຊົນລາວ
16. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ພັນທະປ້ອງກັນຊາດ
(ສະບັບປັບປຸງ)
17.
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ(ສະບັບປັບປຸງ)
18. ກົດໝາຍ ອາຍາ
-
ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການປັບປຸງໃໝ່ ມາດຕາ: 146 ຂອງກົດໝາຍ ອາຍາ
- ມາດຕາ 75, 76 ຂອງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ຢາເສບຕິດ )
19. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ(ສະບັບປັບປຸງ)

20. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ(ສະບັບປັບປຸງ)

21. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທະບຽນຄອບຄົວ
22. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທະນາຍຄວາມ(ສະບັບປັບປຸງ)
23.
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສົ່ງຜູ້ຮ້າຍຂ້າມແດນ
24.
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສ້າງນິຕິກຳ

25. ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍ ການດໍາເນີນຄະດີແພ່ງ(ສະບັບປັບປຸງ)
26. ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍ ການດໍາເນີນຄະດີເດັກ
27. ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍ ວຽກງານປ້ອງກັນຊາດ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບແຫ່ງຊາດ
28. ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍ ສານທະຫານ
29. ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍ ອົງການໄອຍະການທະຫານ
30. ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍ ການເຂົ້າອອກ ແລະຄຸ້ມຄອງຄົນຕ່າງປະເທດໃນ ສປປ ລາວ
31. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສະພາປະຊາຊົນ ຂັ້ນແຂວງ
- ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການປັບປຸງບາງມາດຕາຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ສະບັບປີ 2015
32. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຕ້ານການຄ້າມະນຸດ
33. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການປ້ອງກັນຊາດ
34. ກົດໜາຍວ່າດ້ວຍ ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ
35. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການກວດສອບແຫ່ງລັດ(ສະບັບປັບປຸງ)
36. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສົນທິສັນຍາ ແລະ ສັຍຍາສາກົນ


 ການເລືອກຕັ້ງ ສສຊ ຊຸດທີVII


ການເລືອກຕັ້ງ ສສຊ ຊຸດທີ VIII

 

You are here: