ນິຕິກຳທີ່ພົວພັນເຖິງການເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VIII ແລະສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ

1. ລັດຖະທຳມະນູນແຫ່ງ ສປປລາວ ສະບັບປັບປຸງໃໝ່ປີ 2015
2. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ
3. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສະພາແຫ່ງຊາດ
4. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ
5. ມະຕິຕົກລົງຂອງກົມການເມືອງສູນກາງພັກວ່າດ້ວຍການເພີ່ມທະວີການຊີ້ນຳຂອງພັກຕໍ່ການເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VIII 6. ແລະສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ໄລຍະ 2016-2020.
6. ລັດຖະດຳລັດຂອງປະທານປະເທດ ວ່າດ້ວຍການປະກາດວັນເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ ທີ VIII ແລະສະມາຊິກສະພາ ປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ,ນະຄອນຫຼວງ.
7. ຂໍ້ກຳນົດ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງ ແລະການເຄື່ອນໄຫວຂອງຄະນະກຳມະການເລືອກຕັ້ງລະດັບຊາດ ເພື່ອດຳເນີນການເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກ ສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VIII ແລະສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ.
8. ມະຕິຕົກລົງຂອງຄະນະກຳມະການເລືອກຕັ້ງລະດັບຊາດ ວ່າດ້ວຍການແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບພາຍໃນຄະນກຳມະການເລືອກຕັ້ງລະດັບ ຊາດ ເພື່ອການເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VIII ແລະ ສະມາຊິກປະຊາຊົນແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ.
9. ມະຕິຕົກລົງຂອງຄະນະກຳມະການເລືອກຕັ້ງລະດັບຊາດ ວ່າດ້ວຍການແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ປະຈຳການ ແລະອະນຸກຳມະການຊ່ວຍວຽກ ຂອງຄະ ນະກຳມະການເລືອກຕັ້ງລະດັບຊາດ.
10. ແຜນການດຳເນີນງານຂອງຄະນະກຳມະການເລືອກຕັ້ງລະດັບຊາດ ເພື່ອດຳເນີນການເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VIII ແລະສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງ.
11. ຄຳແນະນຳຂອງຄະນະກຳມະການເລືອກຕັ້ງລະດັບຊາດ ກ່ຽວກັບການແຕ່ງຄະນະກຳມະການເລືອກຕັ້ງ ແລະຄະນະຮັບຜິດຊອບໜ່ວຍ ປ່ອນບັດເລືອກຕັງຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ.
12. ຄຳແນະນຳ ກ່ຽວກັບການກະກຽມໂຄງປະກອບບຸກຄະລາກອນຂອງສະແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VIII ແລະສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ, ນະຄອນ ຫຼວງ.
13. ລັດຖະດຳລັດຂອງປະທານປະເທດ ວ່າດ້ວຍການປະກາດລາຍຊື່ຄະນະກຳມະການເລືອກຕັ້ງລະດັບຊາດ ເພື່ອການເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກ ສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VIII ລະສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ.
14. ລັດຖະດຳລັດຂອງປະທານປະເທດ ວ່າດ້ວຍການປະກາດຈຳນວນຜູ້ຮັບສະໝັກ ເລືອກຕັ້ງເປັນສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VIII ແລະສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ.
14. ມະຕິຕົກລົງຂອງຄະຈະປະຈຳ ຄະນະກຳມະການເລືອກຕັ້ງລະດັບຊາດ ວ່າດ້ວຍການອະນຸມັດໃຫ້ຜູ້ລົງສະໝັກຮັບເລືອກຕັ້ງ ເປັນສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VIII ແລະສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງ, ນະຄອນຈັດຕັ້ງໂຄສະນາຫາສຽງ ຢູ່ເຂດເລືອກຕັ້ງຕ່າງໆທົ່ວປະເທດ.