ລິຂະສິດ@2016 ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ສະຫງວນໄວ້ທັງໝົດ
ອະນຸກຳມະການເລຂານຸການ, ໜ່ວຍງານພົວພັນປະສານງານ ແລະບໍລິຫານ, ກຸ່ມວຽກໄອທີ.